English
۱۳۹۶ شنبه ۱ مهر
معاونت مدیریت توسعه و منابع
 
سال 1396 سال اقتصادمقاومتي توليد و اشتغال مبارك باد
سخن روز:
خلاصه قوانين كار و تأمين اجتماعي
مرخصي استحقاقي :
-ماده 64 قانون كار : مرخصي استحقاقي سالانه كارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه جمعاً يك ماه است ( 26 روز كاري در سال ) ساير روزهاي تعطيل جزء ايام مرخصي محسوب نخواهد شد.
-ماده 69 : تاريخ استفاده از مرخصي با توافق كارگر و كارفرما تعيين مي شود و در صورت اختلاف بين كارگر و كارفرما نظر اداره كار و امور اجتماعي محل لازم الاجرا است .
-ماده 64: كارگر نمي تواند بيش از 9 روز مرخصي سالانه خود را ذخيره نمايد.
-ماده 71 : در صورت فسخ يا خاتمه قرار داد كار يا بازنشستگي و از كار افتادگي كلي كارگر و يا تعطيلي كارگاه ، مطالبات مربوط به مدت مرخصي استحقاقي كارگر به وي و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت مي شود0
-ماده 73 : كليه كارگران در موارد ذيل حق برخور داري از سه روز مرخصي با استفاده از مزد را دارند:
* فوت همسر ، پدر ، مادر و فرزندان

** مرخصي استعلاجي :
مرخصي هاي استعلاجي پس از تائيد پزشك معتمد بايد به تائيد مسئول واحد محل خدمت كارگر برسد كارگر مؤظف است 24ساعت قبل مرخصي خودرا به مسئول مربوطه اعلام نمايد مرخصي استعلاجي نيز در كارت مرخصي ثبت و سوابق در پرونـــده پرسنلي نگهداري مي شود مرخصي استعلاجي به هر ميزان كه باشد از كاركرد ماهيانه در گواهي كار كسر و جهت دريافت غرامت ايام بيماري توسط شركت خدماتي به سازمان تامين اجتماعي ارجاع مي گردد.0

* * مرخصي زايمان :
ماده 76 :مرخصي بارداري و زايمان كارگران زن جمعاً 120 روز است . براي زايمان توامان 14 روز به مرخصي اضافه مي شود.
تبصره 1 : پس از پايان مرخصي زايمان كارگر زن به كار اوليه خود باز مي گردد و اين مدت با تائيد سازمان تامين اجتماعي جزء سوابق خدمت وي محسوب مي شود .
تبصره 2 : حقوق ايام مرخصي زايمان طبق مقررات قانون تامين اجتماعي توسط اين سازمان پرداخت خواهد شد.

ماده 3 : مرخصي زايمان تا 3 فرزند براي مادراني كه فرزند خود را شير مي دهند در بخش هاي دولتي و غير دولتي چهار ماه است .
قانون ترويج تغذيه با شيرمادرمصوب 22/8/74
تبصره 1 : مادران شيرده پس از شروع به كار خود در صورت ادامه شيردهي مي توانند حداكثر تا 20 ماهگي كودك روزانه يك ساعت از مرخصي بدون كسر از حقوق استفاده كنند0.

** مرخصي بدون حقوق :
مرخصي بدون حقوق به درخواست كارگر و توافق كار فرما صادر مي شود. ماده 16 قانون كار دراين مورد بيان مي دارد كه قرار داد كارگراني كه از مرخصي تحصيلي و يا بدون حقوق يا مزد استفاده ميكنند در طول مرخصي و به مدت دو سال به حال تعليق در مي آيد،

ماده 72 : نحوه استفاده از مرخصي بدون حقوق كارگران و مدت آن و شرايط برگشت آنها به كار پس از مرخصي با توافق كارگر يا نماينده قانوني او و كارفرما تعيين خواهد شد .

** غيبت :
غيبت يكي از رفتارهاي غير كاركردي است كه قوانين كار به آن اهميت خاص داده اند . غيبت در كاركنان روز مزد علاوه بر كسر حقوق و مزاياي جنبي به ميزان روزهاي غيبت و ايام تعطيلات هفتگي در كميته هاي انضباطي كار مطرح ونسبت به صدور راي اقدام مي شود . قسمتي از آئين نامه انضباطي كار در اين خصوص بوده كه به پيوست آمده است .

ماده 10 – موارد زير غيبت موجه تلقي مي گردد
الف : تولد فرزند حداكثر بمدت دو روز
ب: فوت پدر ، مادر ، همسر و فرزندان با احتساب مرخصي مذكور در بند ب ماده 73 قانون كار مجموعاً حداكثر تا يك هفته
ج: فوت برادر و خواهر تا چهار روز .
د: احضار فرد توسط مراجع قضائي و قانوني جهت اداي شهادت و مشابه آن بمدت مورد لزوم به تشخيص مسئولين مربوطه و گواهي مراجع قانوني مربوطه .
و : بيماري بر اساس گواهي پزشك معالج كه به تائيد سازمان تامين اجتماعي رسيده باشد.
تبصره 1 – در كليه موارد ياد شده مراتب بايد ظرف مدت 48 ساعت به طريق مقتضي به اطلاع مديريت برسد.
تبصره 2 – تشخيص صحت و سقم موارد فوق ابتدا با مديريت بوده و در صورت وجود اختلاف با كميته انضباط كار خواهد بود.
تبصره 3-در صورت موافقت كارگر مدت غيبت موجه از مرخصي استحقاقي وي كسر ميگردد در غير اينصورت و يا در صورت نداشتن مرخصي استحقاقي ذخيره شده به نسبت ايام غيبت مزد و مزايايي به وي پرداخت نخواهد شد.
تبصره 4- در موارد وقوع تخلف ، جهت تنبيه فرد متخلف به ترتيب بند الف و ب ماده 8 آئين نامه اقدام خواهد شد.

** تاخير در ورود ، تعجيل در خروج :
در آئين نامه انضباطي كار نيز در اين خصوص و مجازاتهاي مربوطه به آن صريحاً اعلام نموده كه مي توان موضوع را به كميته انضباطي ارجاع و كميته پس از بررسي مي تواند اقدام به صدور راي كسر حقوق و مزايا و تذكر كه به پيوست آمده است نمايد.


** عائله مندي .:
در گواهي كار يكي از آيتم هاييكه بايد مد نظر قرار گرفته و توجه خاصي به آن شود تائيد تعداد اولاد مي باشد در قوانين كار حداكثر به روزمزدتادوفرزند حق اولاد داده شده كه بر اساس ماده 96 قانون بيمه تامين اجتماعي بايد يكي از دو شرط زير را دارا باشند:.
1)سن فرزندان زير 18 سال باشد .
2)در صورت بالا بودن سن فرزندان بالاي 18 سال صرفاً بايد گواهي اشتغال به تحصيل يا از كار افتادگي كه به تائيد كميسيون پزشكي تامين اجتماعي رسيده است را ارائه دهند.
لذا وجود فتوكپي و مدارك مربوط به فرزندان پرسنل در پرونده هاي پرسنلي ضروري است و در صورتيكه در طول خدمت كارگري صاحب فرزند شود بايد كپي صفحه دوم شناسنامه خود و صفحه اول فرزندرا ارائه دهد . مسئولين واحدها مؤظفند همراه گواهي كار يك نسخه از فتوكپي ها ي مذكور را به خدمات پشتيباني دانشگاه ارسال نمايند . از طرفي در ابتداي هر سال بايدپرونده ها از اين نظرو همچنين رعايت ماده …96 وگواهي هاي اشتغال به تحصيل مورد بررسي قرارگيرد..

** تنظيم گواهي كار ماهانه
درتنظيم گواهي كار بايدنكات ذيل بطور دقيق رعايت شود:
1)نام و نام خانوادگي كارگر بر اساس شناسنامه و بصورت كامل نوشته شود .
2)گواهي كار بر اساس گزارش تايمكس يا مسئول واحد مربوطه باشد.
3)ميزان مرخصي استعلاجي و غيبت در گواهي كار ثبت و از كاركرد ماهيانه كسر شود.
4)تعداد فرزندان بر اساس مدارك مثبته و رعايت ماده96تامين اجتماعي تائيد شود.
5)در پايان هر ماه يك نسخه از گواهي كار تنظيمي به شركت خدماتي طرف قرار داد ارسال شود.

** ماموريت :
ماده 46 :به كارگراني كه به موجب قرارداد يا موافقت بعدي به ماموريتهاي خارج از محل خدمت اعزام مي شوند فوق العاده ماموريت تعلق مي گيرد . اين فوق العاده نبايد كمتر از مزد مبناي روزانه كارگر باشد همچنين كارفرما مكلف است وسيله يا هزينه رفت و برگشت آنها را تامين نمايد.
تبصره – ماموريت به موردي اطلاق مي شود كه كارگر براي انجام كار حداقل 50 كيلومتر از محل كارگاه اصلي دور شود و يا ناگزير باشد حداقل يك شب درمحل ماموريت توقف نمايد ، در خصوص ماموريت بايد به موارد ذيل توجه نمود:
1 )در برگه ماموريت بايد نام و نام خانوادگي كارگر ، واحد اعزام كننده محل ماموريت موضوع و شرح ماموريت تاريخ و مدت ماموريت بطور دقيق نوشته و به تائيد مسئولين مربوطه برسد.
2)ماموريت نبايد كمتر از 50 كيلومتر باشد .
3)هر دو ماه يكبار ماموريتها ليست و جهت پرداخت به شركت خدماتي ارجاع شوند.
4)ميزان هزينه ماموريت نيز نبايد از سقف اعتباري تعيين شده بيشتر شود.
كليه پرداختها به شركتها ي خدماتي پس از صدور نامه معاونت پشتيباني و دستور ذيحسابي دانشگاه توسط واحد امور مالي واحدها به شركت هاي خدماتي طرف قرارداد صورت ميگيرد

** كميته انضباطي كار :
كاركنان روز مزد تحت پوشش شركت هاي خدماتي تابع قوانين كار و امور اجتماعي مي باشند و جهت رسيدگي به تخلفات ومسائل مشكلات آنان آئين نامه انضباطي تدوين و كميته اي تحت عنوان كميته انضباطي كارگران در هر واحد تشكيل شده است اين كميته از 5 نفر عضو شامل 2 نفر نمايندگان شوراي اسلامي كارگران ، دو نفر نمايندگان كارفرما و يك نفر نماينده سرپرست واحد مي باشد. كميته مسئوليت رسيدگي و صدور راي در مورد تخلفات ارجاعي كاركنان روزمزد را بعهده دارد . كميته حداكثر مدت 10 روز پس از ارجاع پرونده كارگر تشكيل جلسه داده و برابر آئين نامه اتخاذ تصميم نموده پيشنهاد خود را به سرپرست واحد مربوطه جهت اجرا ارائه مي دهد.
رؤساومسئولين واحدهابايدكميته انضباطي كاركارگران واحدتحت سرپرستي خودراباهماهنگي نمايندگان دانشگاه وشركت تشكيل ويك نسخه از ائين نامه انضباطي كاررادرمعرض ديدكاركنان روزمزدقراردهند .
خلاصه اي ازآئين نامه انضباطي كاربه پيوست آمده است .

خلاصه اي از آئين نامه انضباطي كار كارگران روز مزد تحت پوشش شركتهاي خدماتي طرف قرارداد دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
ماده 6- هر گونه كوتاهي در انجام وظايف محوله و يا هر گونه فعل و ترك فعل كه موجبات نقض اين آئين نامه ، بروز اختلال و بي نظمي در روند كار و كاهش كمي و كيفي توليد و خدمات ، افزايش ضايعات ، ضررو زيان غير عمدي و نقض شئون اسلامي را فراهم نمايد قصور ناميده مي شود در اين آئين نامه منظور از قصور و تخلف آن دسته از تخلفات است كه جرايم ناشي از آن جنبه جزائي نداشته و قابل تعقيب در مراجع قضائي نباشد .
ماده 17-چنانچه بر اثر اقدام كارفرما يا نمايندگان قانوني او كارگري تحويل مراجع قضائي شود و در دادگاه صالحه جرم وي ثابت نشده و تبرئه شود بر اساس ماده 18 قانون كار جمهوري اسلامي ايران وي محق به بازگشت بكار سابق و دريافت حق السعي با حقوق و مزاياي دوران بازگشت مي باشد.
ماده 18- در صورت وقوع تخلف يا انجام موارد قصور جهت تنبه فرد متخلف مراحل زير بايد رعايت شود :
الف – سرپرست يا مدير و يا هر شخصي كه سرپرستي مستقيم كارگر را بعهده دارد و يا مسئولين قسمت مربوطه و امور اداري برحسب مسئوليتهاي مربوطه در صورت مشاهده تخلف موضوع را به مديريت خدمات اداري يا نماينده مجاز از طرف وي گزارش داده تا در صورت صلاحيت جهت تصميم گيري به كميته ارجاع شود.
ب- كميته پس از دريافت گزارش بلافاصله و حداكثر ظرف 7 روز با توجه به شواهد و مدارك مستند و تحقيقات لازم موضوع را بررسي و با رعايت جداول تخلفات نظر خود را به غير از مسئله اخراج جهت اجرا به شركت و امور اداري اعلام و در مورد پيشنهاد اخراج نظر خود را مستقيماً به مديريت يا نماينده قانوني ايشان اعلام مي نمايد
ماده 9- تخلفات به دو گروه طبقه بندي مي شوند:
الف تخلفات گروه يك شامل تخلفاتي كه قصور و سهل انگاري تلقي مي شود و شامل موارد زير است :
1 – بي حرمتي به موازين شرع مقدس اسلامي و شئونات نظام جمهوري اسلامي در محل كار .
2- تسامح و سهل انگاري در حفظ اموال و اسناد دانشگاه
3 – دادن گواهي يا گزارش خلاف واقع .
4 – تمرد از اجراي دستورات مقامات مافوق در حدود وظايف سازماني .
5 – استعمال دخانيات در محل هاي ممنوع .
6 – خوابيدن در محل كار در ساعات اداري .
7 – زدن كارت حضور و غياب ساير كاركنان .
8 – سوء استفاده از اختيارات شغلي و تحميل هر نوع كار غير مرتبط به كاركنان .
9 – عدم استفاده از وسايل ايمني در محيط كارگاه به هنگام كار.
10- اهمال و قصور كه موجب بروز حادثه و از بين رفتن و آسيب ديدن ماشين آلات و تاسيسات شود .
11-تاخير ورود و تعجيل خروج و غيبت غير موجه و ترك محل كار بدون اجازه سرپرست كه در دو جدول جداگانه تنظيم گشته و ضميمه آئين نامه مي باشد.
12- تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آنرا ندارند و يا خوداري از تسليم مدارك به اشخاص كه حق دريافت آنرا دارند.
13- –عدم رعايت مفاد بخشنامه ها و مقررات و دستورالعمل هاي داخلي .
14- عدم اطلاع بموقع خرابي وسائلي كه در اختياراوست و يا مواردي كه بايد به اطلاع مسئولين مربوطه رسانيده شود.
15-عدم اقدام سريع و بموقع جهت رسيدگي به مسائل مربوطه كه در ارتباط يا شغل كارگر مي باشد.
16- عدم اطلاع بموقع از بيماري در ايام استراحت پزشكي و يا عدم اطلاع جهت حضور درمحل كار بنا به موارد مندرج در ماده 10 آئين نامه حداكثر 5 روز از تاريخ شروع بيماري ( در مورد استراحت هاي پزشكي طولاني ) و وقت اداري همان روز در ساير موارد
الف - مجازات تخلفات گروه يك
نوبت اول : اخطار كتبي بدون درج در پرونده
نوبت دوم : اخطار كتبي يا توبيخ كتبي با درج در پرونده
نوبت سوم : توبيخ كتبي يا اخراج
نوبت چهارم : اخراج
تبصره – چنانچه كميته انضباط كار راي به اخراج كارگر بدهد ، كارگر با توجه به مفاد ماده 27 قانون كار مي تواند به مرجع حل اختلاف مراجعه نمايد.

ب – تخلفات گروه دو :
تخلفات گروه دو شامل تخلفات و جرايمي است كه جنبه جزائي داشته و شامل موارد زير مي باشد :
1– افشاء اخبار ،‌ اطلاعات و آمار محرمانه اعم از اقتصادي يا مالي به اشخاص حقيقي و يا حقوقي و يا نشر آن به هر ترتيب .
2 – تشويق و ترغيب كاركنان به كم كاري و يا ترك كار.
3-از كارانداختن سيستم حفاظتي و ايمني دستگاهها .
4 – جعل ، الحاق ، مخدوش و يا تخريب اسناد و مدارك به قصد سوء استفاده .
5-ب- ايراد ضرب و جرح در محل كار .
6-رشوه دادن و رشوه گرفتن ، سرقت ، اختلاس و هر گونه سوء استفاده از اموال دانشگاه يا شركت مربوطه .
7- حمل و نقل ، توزيع ، خريد و فروش مواد مخدر .
8-اعتياد به مواد مخدر .
9-كارشكني ، شايعه پراكني ، و شركت در تحصنها و تظاهرات غير قانوني و هر گونه اعتصاب .
10-اعمال فشارهاي گروهي و فردي براي تحصيل مقاصد و يا بدست آوردن امتيازات غير قانوني .
11-فحاشي و توهين و بي حرمتي به همكاران و سرپرستان و مراجعين .
12-تهمت و افترابه مديران و كاركنان .
13-استفاده غير مجار از ابزار و وسايل شركت .
14-رفتار خلاف شئون شغلي ، از قبيل شوخيهاي ركيك در محل كار ، توهين به ارباب رجوع ،
15- ارتكاب ساير جرايمي كه طبق قوانين جرم شناخته مي شوند .
تبصره : در مورد تخلفات گروه دو كارفرما ميتواند موضوع را جهت رسيدگي به مراجع قضائي احاله نمايد و تا هنگامي كه راي مراجع ذيصلاح صادر نشده است قرار داد كارگر به حالت تعليق در مي آيد و در صورت صدور راي محكوميت كارگر اخراج خواهد شد ، حكم اين ماده در مواردي كه كارگربدليل ارتكاب جرم و بدون شكايت كارفرما بازداشت و محاكمه و محكوم مي شود نيز مي باشد در صورتيكه مراجع مذكور راي به برائت كارگر بدهند كارفرما موظف است كارگر را بكار عودت داده و علاوه بر ضرر و زيان وارده به وي مطابق با حكم دادگاه مزد ايام توقيف ايشان را نيز بپردازد ايام توقيف جزء مدت كاركرد كارگر محسوب
خواهد شد
در مواردي كه در اثر اعمال كارگر ضرر و زيان متوجه كارفرما گردد جبران ضررو زيان طبق راي مراجع ذيصلاح به عهده كارگر خواهد بود.

تنبيهات تخلفات مربوط به تاخير ورود و تعجيل خروج غير موجه :
نوبت اول : عدم پرداخت مزد و مزاياي جنبي قانوني به ازاي مدت تاخير و يا تعجيل بعلاوه اخطار شفاهي .
نوبت دوم : عدم پرداخت مزد و مزاياي جنبي قانوني به ازاي مدت تاخير و يا تعجيل بعلاوه اخطار كتبي با درج در پرونده .
نوبت سوم : عدم پرداخت مزد و مزاياي جنبي به ازاي مدت تاخير يا تعجيل بعلاوه توبيخ كتبي با درج در پرونده .
نوبت چهارم : پيشنهاد اخراج به مديريت با توجه به ماده 27 قانون كار .

تنبيهات تخلفات غيبت غير موجه :
نوبت اول : عدم پرداخت مزد و مزاياي جنبي مدت غيبت و تعطيلي هفتگي به نسبت روزهاي غيبت بعلاوه اخطار كتبي با درج در پرونده .
نوبت دوم : عدم پرداخت مزد و مزاياي جنبي مدت غيبت و تعطيلي هفتگي به نسبت روزهاي غيبت بعلاوه توبيخ كتبي با درج در پرونده .
نوبت سوم : عدم پرداخت مزد و مزاياي جنبي مدت غيبت و تعطيلي هفتگي به نسبت روزهاي غيبت بعلاوه توبيخ كتبي با درج در پرونده كميته تصميمات لازم را تا حد اخراج در مورد كارگر با توجه به ماده 27 قانون كار خواهد گرفت .
نوبت چهارم : پيشنهاد اخراج به مديريت
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1.97 تعداد کل امتیازها:39
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
width=6
width=8
بازدیدکنندگان امروز 26 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 28 کل بازدیدکنندگان 258202 کاربران بر خط 1 کاربران لاگین بر خط 0
Powered by DorsaPortal